Dovolená na Sardinii

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky Cestovní agentury Bella Sardegna („dále jen Podmínky“) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy, která je uzavřena mezi Cestovní agenturou Bella Sardegna (dále jen „CA Bella Sardegna“) a zákazníkem. Zákazník podpisem cestovní smlouvy stvrzuje, že se s Podmínakmi seznámil a že s nimi souhlasí
1. Úvod
Cestovní agentura Bella Sardegna
Žitná 321/9
779 00 Olomouc, Česká Republika
IČO: 65166272
(dále jen „CA Bella Sardegna“)

CA Bella Sardegna je oprávněna nabízet a zprostředkovávat zájezdy, ubytování a letenky zahraničních cestovních kanceláří a aerolinií dle níže uvedených podmínek. CA Bella Sardegna zveřejňuje svou nabídku na svých internetových stránkách.
Smlouva mezi zákazníkem a společností CA Bella Sardegna je uzavřena dnem podpisu rezervační smlouvy jako závazné přihlášky na danou službu poskytovanou CA Bella Sardegna zákazníkem a jejím potvrzením CA Bella Sardegna. Při podpisu rezervační smlouvy jako závazné přihlášky na danou službu poskytovanou CA Bella Sardegna je zákazník povinen zaplatit zálohu ve výši 50% z celkové ceny dané služby poskytované CA Bella Sardegna nebo dle rozvržení plateb uvedených v rezervační smlouvě . Doplatek vy výši zbývajících 50% z celkové ceny dané služby poskytované CA Bella Sardegna nebo dle rozpisu rozvržení plateb uvedených v rezervační smlouvě je zákazník povinen doplatit CA Bella Sardegna nejpozději 30 dnů před daným termínem odjezdu/odletu zákazníka. Tímto termínem se rozumí připsání této částky na účet CA Bella Sardegna.
2. Práva a povinnosti zákazníka
2.1. Obecné povinnosti
Zákazník je povinnen počínat si tak, aby nezpůsobil škodu na majetku nebo zdraví ostatních zákazníků, dodavatelů služeb, nebo CA Bella Sardegna a je povinen uhradit škodu, která by byla tímto konáním způsobena.
2.2. Cestovní doklady
Každý cestující je povinen ověřit si platnost svých cestovních dokladů, a to zejména s přihlédnutím k požadavku cílové, případně tranzitní země. Také je povinen zajistit platné cestovní doklady nezletilým cestujícím. Pokud nezletilý cestuje bez zákonného zástupce s vlastním cestovním dokladem, je nutné, aby měl s sebou písemný souhlas zákonného zástupce.
2.3.Úhrada letenek
Pro zprostředkování letenek je zákazník povinen uhradit ihned celou částku za letenky, které si odouhlasil písemně v e-mailu. Na základě připsání částky na účet CA Bella Sardegna, budou letenky závazně zprostředkovány a potvrzeny. Účastník obdrží letenky v e-mailové podobě v návaznosti na podmínkách daných leteckých společností.
Zákazník je povinen se dostavit k nástupu cesty nebo ubytování dle pokynů CA Bella Sardegna a je povinen potvrdit přijetí těchto pokynů.
3. Pojištění
Cestovní pojištění včetně pojištění storna zájezdu není zahrnuto v celkové ceně uvedené na rezervační smlouvě, proto CA Bella Sardegna DOPORUČUJE klientům fakultativně si objednat a uzavřít cestovní pojištění včetně pojištění storna zájezdu, zdravotní pojištění , úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu atd.
4. Nadměrná zavazadla a přeprava zvířat
V případě plánované přepravy nadměrných, sportovních a zvláštních zavazadel (jako jsou např. kolo, potápěčské, golfové nebo surfové vybavení, dětský kočárek aj.) je zákazník povinen o tomto záměru informovat CA Bella Sardegna, a to ještě před úhradou služeb. CA Bella Sardegna si vyhrazuje právo nezajistit tuto přepravu, pokud jí to nebude oznámeno alespoň měsíc dopředu a nebo umožněno pořadatelem služeb.
V případě, že zákazník cestuje s nadměrným zavazadlem nebo sportovním vybavením, může být po něm požadována úhrada za leteckou a autobusovou přepravu tohoto zavazadla a to dle platných ceníku pořadatele služeb.
5. Práva a povinnosti cestovní agentury
CA Bella Sardegna neprodává zájezdy. CA Bella Sardegna pouze zprostředkovává prodej zájezdů prodávaných cestovními kancelářemi a jinými subjekty, které zastupuje. CA Bella Sardegna nabízí a prodává jednotlivé služby cestovního ruchu.
Podpisem rezervační smlouvy zákazník vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů a k zasílání obchodních sdělení. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení může zákazník odvolat zasláním požadavků na e-mail CA Bella Sardegna uvedený na internetových stránkách www.bella-sardegna.cz.
Není-li možné zákazníka ubytovat ve stanoveném ubytování, které je stanoveno ve smlouvě a bylo předem dohodnuto v e-mailové korespondenci, si CA Bella Sardegna vyhrazuje právo mu zajistit náhradní ubytování v jiné ubytovací kapacitě stejné nebo vyšší třídy, přičemž účastníkovi zájezdu nevzniká nárok na kompenzaci.

Po uhrazení celé částky dle rezervační smlouvy obdrží zákazník nejpozdějí týden před konáním pobytu pokyny k ubytování.

CA Bella Sardegna není odpovědná za případné zmeškání odletu zákazníkem v případě navazujícíh spojů. Též není povinna zajistit zákazníkovi náhradní letenku nebo ostatní služby z důvodu zpoždění odletů a odjezdů, jejich zrušení, změny časů letů, trasy, nepříznivé povětrnostní podmínky, technické problémy a přetížené letecké cesty.
6. Storno-poplatky – odstoupení od smlouvy
Zákazník je oprávněn od rezervační smlouvy odstoupit a to kdykoliv před započetím první služby. Při odstoupení od rezervační smlouvy je zákazník povinen uhradit odstupné ve výši takto:

• 30% z ceny při zrušení zájezdu do 60. dne včetně před termínem odjezdu dané služby cestovního ruchu.
• 50 % z ceny při zrušení zájezdu od 59. do 30. dne včetně před termínem odjezdu dané služby cestovního ruchu.
• 70 % z ceny při zrušení zájezdu od 29. dne do 19. dne včetně před termínem odjezdu dané služby cestovního ruchu.
• 80 % z ceny zájezdu od 18. dne do 8. dne včetně před termínem odjezdu dané služby cestovního ruchu.
• 100 % ceny zájezdu od 7. dne do dne odjezdu dané služby cestovního ruchu.

CA Bella Sardegna může před zahájením první služby odstoupit od smlouvy, jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky rezervační smlouvy (zejména v důsledku neodvratitelných událostí, kterým nemohla CA Bella Sardegna zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí) nebo při porušení povinností zákazníkem, za které se považují zejména níže uvedené případy:

• zákazník se nedostaví do cílové destinace, aby převzal veškeré propozice, klíče od ubytování;
• zákazník nezaplatí cenu zájezdu ve stanovené lhůtě a ve stanovené výši nebo v plné výši.
7. Reklamace
Pokud rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u CA Bella Sardegna písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení pobytu dle rezervační smlouvy, jinak právo zákazníkovi na uplatnění reklamace zaniká. Zákazník může uplatnit reklamaci za svoji osobu a také za osoby, za které reklamované služby v rámci své rezervační smlouvy objednal.
U jednotlivých nabízených služeb cestovního ruchu pořádaných CA Bella Sardegna jsou první a poslední den určeny k zajištění dopravy, transferu a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného pobytu. Nelze tedy reklamovat eventuální zkrácení pobytu.
Pracovníci CA Bella Sardegna jsou povinni vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace.
8. Závěrečná ustanovení
CA Bella Sardegna si vyhrazuje právo na chyby v internetové podobě. Nabídka kapacit a služeb platí do jejich vyprodání.
CA Bella Sardegna má zajistěno pojištění obecné odpovědnosti u pojišťovny.
CA Bella Sardegna je oprávněna všeobecné podmínky změnit. Nové znění podmínek nabývá účinnosti zveřejněním na internetové stránce CA BELLA Sardegna www.bella-sardegna.cz
Komunikace mezi CA Bella Sardegna a zákazníkem probíhá především prostřednictvím emailu, kde e-mailem se rozumí info@bella-sardegna.cz. V případě telefonické kounikace se využívá číslo +420 777 905 906, +420 774 905 909 a nebo italské telefonní číslo +39 331 3963 482, +39 331 3963 483
Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.2.2017
info@bella-sardegna.cz